Nawigacja

Komunikaty

Prokurator OKŚZpNP we Wrocławiu podjął zawieszone śledztwo w sprawie rozstrzeliwania i wieszania więźniów obozu w Cieplicach Śl.

: Barbara Niedzielko
Data publikacji 20.11.2018

Instytut Pamięci Narodowej
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
we Wrocławiu

zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że prokurator Komisji

w dniu 30 października 2018 r. podjął zawieszone śledztwo Ds. 19/67 w sprawie zbrodni rozstrzeliwania i wieszania więźniów obozu w Cieplicach Śl., pow. Jeleniogórski, przez bliżej nieustalonych funkcjonariuszy Gestapo i „SS” w okresie drugiej wojny światowej, tj. o przestępstwo z art. 1 pkt. 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz.U. Nr 69 poz. 377 z późn. zm.)

Podjęte śledztwo połączono do sprawy S 78.2017.Zn Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, celem łącznego prowadzenia.

Pouczenie pokrzywdzonego:

Pokrzywdzonemu przysługuje prawo przejrzenia akt i złożenia zażalenia na powyższe postanowienie do  sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie ( art. 22 § 2 k.p.k. i art. 465 § 2 k.p.k.). Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty ukazania się postanowienia w środkach masowego przekazu i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art.122 § 1 i 2 k.p.k. oraz art.  460 k.p.k.).

Jednocześnie informuję, że  odpis postanowienia doręczony zostanie pokrzywdzonym, którzy zwrócą się o to w terminie zawitym 7 dni od ogłoszenia postanowienia.

Nadto proszę o zgłaszanie się świadków i pokrzywdzonych, posiadających wiedzę i dokumenty w sprawie, o ile nie zostali uprzednio przesłuchani.

do góry