Nawigacja

Komunikaty

Zawiadomienie OKŚZpNP we Wrocławiu o podjęciu zawieszonego śledztwa Ds. 5/68 w sprawie zbrodni popełnionych w latach 1944-1945 w filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen – Gassen (Jasień)

: Inga Budweil
Data publikacji 07.08.2018

Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu

 

zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że prokurator Komisji

 

w dniu 6 sierpnia 2018 r. podjął zawieszone śledztwo Ds. 5/68 w sprawie zbrodni popełnionych w latach 1944 do 1945 w filii obozu koncentracyjnego Gross Rosen-  Gassen ( Jasień ) przez komendanta Waltera Knopp i podległych mu funkcjonariuszy i więźniów funkcyjnych obozu koncentracyjnego Gassen

tj. o przestępstwo z art. 1 pkt.1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz.U. Nr 69 poz. 377 z późn. zm.)

 

Podjęte śledztwo połączono do sprawy S 78.2017.Zn Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu,  celem łącznego prowadzenia.

 

Pouczenie pokrzywdzonego:

Pokrzywdzonemu przysługuje prawo przejrzenia akt i złożenia zażalenia na powyższe postanowienie do  sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie ( art. 22 § 2 k.p.k. i art. 465 § 2 k.p.k.). Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty ukazania się postanowienia w środkach masowego przekazu i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art.122 § 1 i 2 k.p.k. oraz art.  460 k.p.k.).

 

Jednocześnie informuję, że  odpis postanowienia doręczony  zostanie pokrzywdzonym, którzy zwrócą się o to w terminie zawitym 7 dni od ogłoszenia postanowienia.

Nadto proszę o zgłaszanie się świadków i pokrzywdzonych, posiadających wiedzę i dokumenty w sprawie, o ile nie zostali uprzednio przesłuchani.

 

 

 

 

 

do góry