Nawigacja

Komunikaty

Zawiadomienie prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej – Oddziałowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu w sprawie umorzenia śledztw

: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 24.10.2017

Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu

zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że prokuratorzy Komisji

umorzyli śledztwa:

 

w dniu 29 września 2017 r. – S. 13/00/Zi

w sprawie :

zbrodni ludobójstwa popełnionej w okresie od września 1939r do października 1946r na terenie byłego pow. Rawa Ruska – woj. lwowskie oraz pow.  Tomaszów Lubelski woj. lubelskie na obywatelach narodowości polskiej, przez nacjonalistów ukraińskich działających w celu wyniszczenia tej grupy narodowej, skutkiem czego dokonano zabójstwa nie mniej niż 492 osób, usiłowano dokonać zabójstwa nie mniej niż 20 osób oraz spowodowano ciężki uszczerbek na zdrowiu skutkujący  zgonem 1 osoby, a nadto spowodowano ciężki uszczerbek na zdrowiu 1 osoby – tj. przestępstwa z art. 118 § 1kk – wobec niewykrycia sprawców przestępstwa ( art. 322 § 1 kpk) oraz wobec stwierdzenia, że postępowanie co do części czynów objętych postępowaniem zostało prawomocnie zakończone ( art. 17 § 1 pkt 7 kpk)

w dniu 16 października 2017 r. – S.14/00/Zi

w sprawie:

zbrodni ludobójstwa dokonanego w okresie od września 1939 do 1946 roku na terenie powiatów buczackiego, brzeżańskiego, podhajeckiego i przemyślańskiego, województwa tarnopolskiego, na ludności polskiej w celu wyniszczenia w całości polskiej grupy narodowej przez nacjonalistów ukraińskich, w wyniku czego dokonano zabójstwa nie mniej niż 3386 osób, usiłowano dokonać zabójstwa nie mniej niż 41 osób, t.j. o czyn z art. 118§1 k.k. i art. 13§1 k.k. w zw. z art. 118§1 k.k. wobec niewykrycia sprawców, t.j. na podstawie art. 322§1 k.p.k..

 

Pouczenie pokrzywdzonego:

Pokrzywdzonemu przysługuje prawo przejrzenia akt i złożenia zażalenia na powyższe postanowienie do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie  ( art. 306 § 1 k.p.k. i art. 465 § 2 k.p.k.). Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty ukazania się postanowienia w środkach masowego przekazu i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art.122 § 1 i 2 k.p.k. oraz art.  460 k.p.k.).

Odpis postanowienia doręczony zostanie pokrzywdzonym według listy, którzy zwrócą się o to w terminie zawitym siedmiu dni od ogłoszenia powyższego postanowienia.

 

do góry