Nawigacja

Książki – Wrocław

Więzienia i obozy na Dolnym Śląsku (1945–1956). Przewodnik

Krzysztof Szwagrzyk,Więzienia i obozy na Dolnym Śląsku (1945–1956). Przewodnik, Wrocław 2013, 151 s.

Fragment Wstępu

Opracowaniecharakterystyki więziennictwa na południowo-zachodnim obszarze Polski w okresiestalinizmu stało się możliwe dzięki kilkuletnim badaniom dość obszernych istosunkowo dobrze zachowanych zespołów archiwalnych, znajdujących się w ArchiwumAkt Nowych w Warszawie, Centralnym Archiwum Wojskowym, Centralnym ZarządzieSłużby Więziennej, Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie, Oddziale InstytutuPamię­ci Narodowej we Wrocławiu, Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej weWrocławiu i Archiwum Budowlanym we Wrocławiu. Rezultaty kwerend archiwalnychuzupełniono cennymi relacjami bezpośrednich uczestników zdarzeń sprzed lat – więźniówi funkcjonariuszy Straży Więziennej, a także nieliczną i mającą z regułyprzyczynkarski charakter w odniesieniu do problematyki dolnośląskiej literaturąnaukową i wspomnieniową.

(…)

Pracaskłada się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza, opisowa, zawieracharakterystykę więziennictwa w Polsce w latach 1944–1956, analizuje procesorganizowania wię­ziennictwa na Dolnym Śląsku, prezentuje portret zbiorowyzatrudnionych w nim funkcjona­riuszy oraz informuje o warunkach bytowych istanie opieki medycznej.

Wdrugiej – mającej charakter encyklopedyczny – części przedstawiononajważniejsze dane zlokalizowanych w województwie więzień, obozów pracy iaresztów; ich umiejscowienie, zabudowy, pojemność, specyfikę,naczelników/komendantów, a także podjęte próby ucieczek z nich oraz liczbystraconych i zmarłych w nich.

Celemniniejszej pracy jest prezentacja charakterystyki więziennictwa na DolnymŚląsku w dramatycznym okresie jego funkcjonowania – pierwszym dziesięcioleciupo zakończeniu II wojny światowej i tym samym wypełnienie kolejnej „białejplamy" z najnowszych dziejów państwa i regionu.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1

            1.Więziennictwo w Polsce 1944–1956
            2.Organizacja więziennictwa na Dolnym Śląsku
            3.Kadry Straży / Służby Więziennej
            4.Relacje strażnicy – więźniowie
            5.Warunki bytowe i wyżywienie
            6.Więzienna i obozowa służba zdrowia

Rozdział 2

            1.Więzienia na Dolnym Śląsku
            2.Obozy na Dolnym Śląsku
            3.Areszty

Zakończenie
Wykaz skrótów
Bibliografia
Fotografie i dokumenty
Aneksy
Indeks osób
Indeks miejscowości

  • Więzienia i obozy na Dolnym Śląsku (1945–1956). Przewodnik
    Więzienia i obozy na Dolnym Śląsku (1945–1956). Przewodnik
do góry