Nawigacja

Aktualności

IPN na Wrocławskich Targach Dobrych Książek – Wrocław, 5–8 grudnia 2013

Podczas tegorocznych Wrocławskich Targów Dobrych Książek, odbywających się na Dworcu Głównym we Wrocławiu, swoje publikacje zaprezentowały oddziały IPN z Wrocławia, Białegostoku i Gdańska. W sobotę, 7 grudnia 2013, odbyło się również spotkanie z historykami z wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, którzy prezentowali i podpisywali swoje najnowsze książki:

  • dr hab. Robert Klementowski – W cieniu sudeckiego uranu. Kopalnictwo uranu w Polsce w latach 1948–1973
  • dr hab. Jarosław Syrnyk – Po linii rewizjonizmu, nacjonalizmu...
  • dr Joanna Hytrek-Hryciuk – Rosjanie nadchodzą! Ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej (Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948

O Wrocławskich Targach Dobrych Książek
(na podstawie materiałów organizatorów)

W 2013 roku Wro­cławskie Pro­mocje Do­brych Ksią­żek zmie­nia­ją nazwę na Wro­cławskie Targi Do­brych Ksią­żek. Wy­da­rze­nie od­by­wa się co roku w pierw­szej de­ka­dzie grud­nia. Jest to jedna z trzech (obok Tar­gów Książ­ki w Kra­ko­wie i War­szaw­skich Tar­gów Książ­ki) liczących się i wy­so­ko o­ce­nianych im­prez kra­jo­wych o cha­rak­te­rze kier­ma­szo­wo-promocyjnym, któ­rej za­daniem jest pro­pa­gowanie li­te­ra­tu­ry o wy­so­kich wa­lo­rach li­te­rac­kich oraz ar­ty­stycz­nych i ty­po­gra­ficz­nych.

Te­go­rocz­na 22. e­dy­cja Wro­cławskich Tar­gów Do­brych Ksią­żek od­bę­dzie się w nowej przestrzeni – w za­byt­ko­wych wnę­trzach nie­daw­no od­re­stau­rowanego bu­dyn­ku Dwor­ca Wrocław Głów­ny, który jest jed­nym z naj­pięk­niej­szych o­biek­tów tego typu w Pol­sce. Obecnie są to je­dy­ne targi ksią­żek w kraju od­by­wające się w tak nie­zwy­kłej i peł­nej życia prze­strzeni publicz­nej. WTDK będą go­ścić w po­miesz­czeniach na pierw­szym pię­trze, które z jed­nej stro­ny są do­skona­le wi­docz­ne z hallu głów­ne­go, a z dru­giej – wolne od zgieł­ku peronów.

Sta­łym, waż­nym e­lemen­tem pro­gramu Wro­cławskich Tar­gów Do­brych Ksią­żek jest ogólnopol­ski kon­kurs na Naj­lep­szą Książ­kę Roku „Pióro Fredry", który to­wa­rzy­szy wrocławskiej im­prezie od po­cząt­ku jej ist­nie­nia. Celem kon­kursu jest wy­ło­nie­nie i nagrodzenie naj­lep­szych wy­da­nych w Pol­sce w danym roku ksią­żek

Istot­nym e­lemen­tem to­wa­rzy­szą­cym Wro­cławskim Tar­gom Do­brych Ksią­żek są wy­sta­wy sztu­ki, które na stałe wpi­sa­ły się już w pro­gram im­prezy, te­ma­tycz­nie zwią­za­ne lub nawiązujące do li­te­ra­tu­ry i jej twór­ców.

Or­ga­ni­zato­rzy Wro­cławskich Tar­gów Do­brych Ksią­żek nie za­po­mi­nają o naj­młod­szych czytel­ni­kach. Każ­de­go roku spe­cjal­nie dla nich za­praszani są au­to­rzy naj­lep­szych bajek. Dodat­kowo w spe­cjal­nie przy­go­towa­nej Sali Zabaw w ba­śnio­wej sce­nerii i pod fa­cho­wą o­pie­ką naj­młod­si mogą po­słu­chać bajek i o­bej­rzeć przy­go­towa­ne dla nich przed­sta­wienia.

Więcej informacji o Wrocławskich Targach Dobrych Książek na stronach organizatorów: http://wpdk.pl.

do góry