Nawigacja

Aktualności

Ukazały się materiały pokonferencyjne „Kresowe dziedzictwo” – efekt międzynarodowej konferencji naukowej współorganizowanej przez Oddział IPN we Wrocławiu – Wrocław, kwiecień 2013

Nakładem Oficyny Wydawniczej ATUT ukazała się właśnie nowa pozycja naukowa podejmująca tematykę Kresów. „Kresowe dziedzictwo. Studia nad językiem, historią i kulturą” pod redakcją Anny Burzyńskiej-Kamienieckiej, Małgorzaty Misiak, Jana Kamienieckiego to publikacja podsumowująca obrady, które miały miejsce w październiku 2011 roku w ramach międzynarodowej konferencji naukowej „Kresy – wspólne dziedzictwo (w aspekcie językowo-kulturowym)”.

Artykuły zamieszczone w tomie podejmują temat polsko-ukraińskich, polsko-litewskich i polsko-białoruskich relacji kulturowych, a także przynoszą oryginalny opis ginącego świata i języka polskich Kresów.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu był współorganizatorem konferencji oraz współfinansował wydanie książki.

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne (Włodzimierz Suleja, Jan Miodek)

CZĘŚĆ I

 • Jacek Kolbuszewski: Kresy pojęcie, znaczenia, wartości
 • Włodzimierz Wysoczański: Kresy jako problem badawczy lingwisty
 • Zdzisław Julian Winnicki: „Kresy W schodnie” – funkcjonowanie pojęcia i re­aliów we współczesnej Polsce. Dlaczego niezbędne jest Muzeum Kresów Rzeczy­pospolitej?

CZĘŚĆ II

 • Jan Miodek: Polszczyzna kresowa tradycja i współczesność
 • Alicja Nowakowska: Obraz mieszkańca Kresów w polskich przysłowiach         
 • Irena Seiffert: Hemar, Buczkowski, Miłosz trzy spojrzenia na Kresy      
 • Mirosław Olędzki: Obrazy podróży po Kresach w pismach Józefa Weyssenhoffa
 • Jan Kamieniecki: Polemiki religijne w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku (na przykładzie dwóch dysput teologicznych)
 • Maria Peisert: Język polski i Polacy w Tomsku na Syberii

CZĘŚĆ III        

 • Irena Mikłaszewicz: Polityka władz sowieckich wobec Polaków na Litwie
 • Zdzisław Julian Winnicki: Współczesna społeczno-polityczna kondycja Polaków na historycznej Wileńszczyźnie: litewsko-białoruskie pogranicze polskie
 • Helena Giebień: Rola i status języka polskiego wśród Polaków na Białorusi. Zarys problematyki
 • Kinga Geben: Kim się czują Polacy z Wilna, Solecznik i Trok?              
 • Mirosław Dawlewicz: Określenia tożsamościowe w języku polskim na Litwie (na przykładzie prasy)

CZĘŚĆ IV

 • Grzegorz Hryciuk: Polityka radziecka wobec ludności polskiej na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 19441946
 • Andrij Kozyckyj: Mit wielokulturowości Lwowa na przełomie XX i XXI wieku         
 • Anna Burzyńska-Kamieniecka: Ze Szczepkiem i Tońkiem w tle. Obecność elementów kresowych w świadomości młodych mieszkańców Lwowa     
 • Ałła Krawczuk: Osobliwości etykiety językowej we współczesnej polskojęzycznej prasie na Ukrainie        
 • Jerzy Kowalewski: Kresy w nauczaniu języka polskiego na Ukrainie      
 • Maria Zielińska: Kompetencja językowa uczniów polskich szkół sobotnio-niedzielnych na Ukrainie Zachodniej     

CZĘŚĆ V

 • ks. Józef Swastek: Deportacja ludności z Kresów Wschodnich  
 • Włodzimierz Suleja: Trudny proces zakorzeniania. Kresowiacy na Dolnym Śląsku
 • Stanisław Bereś: Pamięć ocalonych      
 • Jarosław Syrnyk: Wokół akcji „Wisła”  
 • Małgorzata Misiak: Definiowanie tożsamości po przesiedleniu - Łemkowie wobec samoidentyfikacji etnicznej
 • Marek Mutor: Fredro w obiektywie          
do góry