Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Aktualności

Konferencja naukowa „Z dziejów przemysłu na ziemiach polskich” – Szklarska Poręba, 1-3 czerwca 2012

W pierwszych dniach czerwca br. w Szklarskiej Porębie odbyła się konferencja naukowa „Z dziejów przemysłu na ziemiach polskich” zorganizowana w ramach VII edycji Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą.

Organizatorami trzydniowego spotkania byli:

 • Zakład Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Katedra Historii Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • Oddział Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

Organizatorzy skupili się na problematyce początków i rozwoju przemysłu na ziemiach polskich.

Podczas konferencji Instytut Pamięci Narodowej reprezentowali historycy:

dr hab. Robert Klementowski z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu, który przedstawił referat: „Materiały organów bezpieczeństwa jako źródło do badań historii gospodarczej”,

Edyta Krężołek z Delegatury IPN w Kielcach, która wygłosiła prelekcję: „Próby uprzemysłowienia woj. lubelskiego w okresie planu sześcioletniego i ich konsekwencje (na przykładzie WSK w Świdniku)”.

Program wystąpień

Sesja I – piątek 1.06.2012 (13.00-17.00)

 • 1. Marek Cetwiński (Akademia im. J. Długosza w Częstochowie) – „Historia przemysłu a praktyka dziejopisarska”.
 • 2. Wacław Długoborski (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Katowicach) – „Bodźce industrializacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej w XIX i XX w.”
 • 3. Edward Włodarczyk (USz) – „Uwarunkowania rozwoju przemysłu stoczniowego w miastach portowych południowego Bałtyku w XIX wieku”.
 • 4. Grzegorz Miernik (UJK w Kielcach) – „Lamenty nad przemysłem w ostatnich latach PRL”.
 • 5. Wojciech Morawski (SGH) – „Bariery modernizacji – przemysł lotniczy w PRL”.
 • 6.  Ihar Melnikau (Prywatny Instytut Zarządzania i Przedsiębiorczości w Mińsku) – „Industrializacja w BSRR w okresie 1928-1941”.
 • 7. Irena Pansewicz-Deryło (SGH) – „Przemysł Białorusi po rozpadzie ZSRR”.
 • 8. Jarosław Dulewicz (UJK w Kielcach) – „Negatywne skutki industrializacji lat siedemdziesiątych XX w. (na przykładzie województwa kieleckiego)”.
 • 9. Elżbieta Słabińska (UJK w Kielcach) – „Konkurencyjność przedsiębiorstw w II Rzeczypospolitej na wybranych przykładach województw centralnych”.
 • 10. Edyta Krężołek (IPN O/Kraków, delegatura Kielce) – „Próby uprzemysłowienia woj. lubelskiego w okresie planu sześcioletniego i ich konsekwencje (na przykładzie WSK w Świdniku)”.
 • 11. Dawid Keller (Muzeum w Rybniku) – „Kolej żelazna a przemysł na ziemiach polskich - próba wskazania wzajemnych wpływów".

Sesja II – sobota 2.06.2012 (09.45-13.40)

 • 1. Elżbieta Adamczyk (UJ) – „Przemysł Krakowa na przełomie XIX i XX wieku – instytucjonalne czynniki i bariery rozwoju”
 • 2. Sławomir Kamosiński (UKW w Bydgoszczy) – „Losy wielkich przedsiębiorstw doby PRL w regionie kujawsko-pomorskim po transformacji systemowej”.
 • 3. Roman Macyra (UAM) – „Bogata „nie przemysłowa” Wielkopolska: przemysł w latach 1956-1970”.
 • 4. Piotr Franaszek (UJ) – „Dzieje fabryki sprzętu wiertniczego w Gliniku Mariampolskim do 1918 r.”.
 • 5. Bogdan Kloch (Muzeum w Rybniku) – „Przestrzeń przemysłowa Rybnika - miasta na Śląsku w początkach XX wieku”.
 • 6. Robert Skobelski (U. Zielonogórski) – „Przemysł Zielonej Góry w okresie tzw. małej stabilizacji (1956-1979)”.
 • 7. Jan Główka (Muzeum Historyczne Kielc) – „Rozwój przemysłu maszynowego i narzędziowego w Zagłębiu Staropolskim w okresie międzywojennym 1918-1939”.
 • 8. Yaman Kouli (TU Chemnitz) – „Przemysł i wiedza - Aspekty rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska 1936 – 1956”.
 • 9. Edyta Majcher-Ociesa (UJK w Kielcach) – „Od gospodarki wolnorynkowej do socjalistycznej. Odlewnie w Końskich w I połowie XX wieku”.
 • 10. Mariusz W. Majewski (U. Pedagogiczny w Krakowie) – „Powstanie przemysłu motoryzacyjnego w II Rzeczypospolitej 1919-1930”.
 • 11. Aleksandra Arkusz (UJ) – „Przemysł Krakowa w latach 1945-1947”.
 • 12. Jakub Maćkowiak (UKW w Bydgoszczy) – „Rok 1968 - przełomowy moment w rozwoju kujawsko-pomorskiego przemysłu chemicznego”.
 • 13. Szczepan Świątek (AP w Krakowie) – „Krakowska kancelaria przemysłowa w rozwoju przemysłu (1866 - 1950). Studium archiwalno – historyczne”.

Sesja III – sobota 2.06.2012 (14.10-17.50)

 • 1. Włodzimierz Mędrzecki (UW) – „Polityka uprzemysłowienia ziem wschodnich II Rzeczpospolitej”.
 • 2. Zygmunt Woźniczka (UŚ) – „Zniszczenia przemysłu Górnego Śląska w 1945 roku dokonane przez sowietów w wyniku działań wojennych i demontaży”.
 • 3. Robert Klementowski (IPN O/Wrocław) – „Materiały organów bezpieczeństwa jako źródło do badań historii gospodarczej”.
 • 4. Rafał Matera (UŁ) – „Kilka uwag nad zasadnością terminu rewolucja przemy-słowa – przypadek okręgu łódzkiego”.
 • 5. Mariusz Patelski (U. Opolski) – „Ochrona tajemnic gospodarczych doby PRL, w świetle dokumentów Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk”.
 • 6. Marcin Trojecki (UAM) – „Nadzór partyjny nad gorzowskim przemysłem w dekadzie lat siedemdziesiątych XX w. Studium przypadku ZWCh "Stilon" w Gorzowie Wlkp.”.
 • 7. Wojciech Chudzik (UMCS) – „Działalność samorządu gospodarczego w ramach reali-zacji Centralnego Okręgu Przemysłowego (1936-1939)”.
 • 8. Dariusz Grala (UAM) – „Ekspansja prywatnych firm przemysłowych z Polski na ryn-kach wschodnich w latach 1990 - 2000”.
 • 9. Hubert Wilk (IH PAN w Warszawie) – „Idzie nowe... Style życia i pracy młodych ro-botników w okresie Planu Sześcioletniego na przykładzie budowy miasta i zakładu przemysłowego w Nowej Hucie”.
 • 10. Janusz Myszczyszyn (Zachodniopomorski. U Technologiczny w Szczecinie) – „Polityka protekcjonistyczna na przykładzie sojuszu junkrów i przemysłowców w aspekcie hipotezy P. Bairocha”.

Sesja IV – niedziela 3.06.2012 (10.00-13.25)

 • 1. Rościsław Żerelik (UWr) – „Przemysł w majątkach ziemskich pruskiegoDolnego Śląska – na przykładzie rodziny von Loesch”.
 • 2. Krzysztof Broński (UE w Krakowie) – „Rozwoju przemysłu młynarskiego w Galicji".
 • 3. Maciej Szymczyk (Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój) – „Przemysł papierniczy na ziemiach polskich – dzieje branży od początku jej istnienia na ziemiach polskich do pocz. XXI w.”
 • 4. Grzegorz Strauchold (UWr) – „Fenomen <Atlasu Ziem Odzyskanych> z 1947 r. Bilans otwarcia ziem zachodnich i północnych”.
 • 5. Mirosław Kłusek (U Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie) – „Rozwój przemysłu rolno - spożywczego w Polsce w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej”.
 • 6. Krzysztof Boroda (U. Białostocki) – „ Produkcja piwa w Królestwie Polskim w XVI w. w świetle rejestrów czopowego”.
 • 7. Piotr Miodunka (UE w Krakowie) – „Przemysł Puszczy Sandomierskiej od XVI do XIX wieku. Wybrane zagadnienia”.
 • 8. Regina Pacanowska(UAM) – „"Kremowy biznes" Ewolucja polskich firm z branży kosmetycznej po 1989 roku na przykładzie Kolastyny i Laboratorium dr I. Eris”.
do góry