Nawigacja

Konferencje naukowe

Międzynarodowa konferencja „Wspólna historia? Pięćdziesiąt lat doświadczeń Polaków, Czechów i Słowaków w warunkach niepodległości, okupacji i reżimów totalitarnych (1918–1968)” – Wrocław, 4–5 października 2018

We Wrocławiu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa: „Wspólna historia? Pięćdziesiąt lat doświadczeń Polaków, Czechów i Słowaków w warunkach niepodległości, okupacji i reżimów totalitarnych (1918–1968)”

Celem konferencji była próba porównania doświadczeń Polaków, Czechów i Słowaków związanych z okresem kształtowania nowoczesnego społeczeństwa i jego funkcjonowania w różnych warunkach politycznych i społecznych lat 1918–1968 (walka o niepodległość, system międzywojenny, okres totalitaryzmu nazistowskiego i komunistycznego). Zależało nam na ukazaniu wspólnych lub ewentualnie różnych doświadczeń Polaków, Czechów i Słowaków związanych z procesem przechodzenia od okresu niepodległości do podporządkowania naszych państw przez reżimy totalitarne (nazistowski a następnie komunistyczny). Czy istniały istotne różnice, jakie były podobieństwa w przebiegu tych procesów, czy tworzono wspólne próby ich rozwiązywania (inicjatywy związane z utrzymaniem bezpieczeństwa w regionie w okresie międzywojennym, walka o niepodległość podczas II wojny światowej, formy oporu i ich ewentualna koordynacja w okresie komunistycznym). Porównanie wzajemnych wyobrażeń, postrzegania bądź stereotypów związanych z sytuacją polityczną i międzynarodową. Porównanie działań mających na celu wprowadzenie i umocnienie reżimów totalitarnych w obu państwach (w sferze polityki, gospodarki, kultury).

Miejsce: Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum

Plac Konstytucji 3 Maja 3

Koordynator: dr Dariusz Dąbrowski

dariusz.dabrowski@ipn.gov.pl

 

PROGRAM KONFERENCJI:

CZWARTEK - ČTVRTEK 4.10.2018


9.30 – 10.00    
Oficjalne otwarcie konferencji / Zahájení konference
10.00 – 10:20    
dr Mateusz Gniazdowski, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa Stulecie wydarzeń 1918 r. w państwach Europy Środkowej - podobieństwa, różnice, kontekst historyczno-polityczny.
10.20 – 10.40
dr Jan Wiśniewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polaków i Czechów spojrzenia na carską Rosję podczas Wielkiej Wojny.
10.40 – 11.00
dr Martin Garek, Instytut Pamięci Narodu, Bratysława, Słowacja przy narodzinach Czechosłowacji i Polski w 1918 roku.
11.00 – 11.20
dr István Janek, Instytut Historii Węgierskiej Akademii Nauk, Budapeszt,  Węgierskie intencje polityczne wobec Czechosłowacji a polityka polska 1918-1939 r.
11.20 – 11.40
Dyskusja / Diskuse
11.40 – 11.55
Przerwa kawowa / Přestávka na kávu
11.55– 12.15
prof. Marek Bankowicz, Uniwersytet Jagielloński, Systemy konstytucyjne w międzywojennej Polsce i Czechosłowacji - analiza porównawcza.
12.15 – 12.35    
dr Dariusz Dąbrowski, Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu , W służbie armii. Czescy oficerowie jednostek austro-węgierskich w Wojsku Polskim okresu międzywojennego.
12.35 – 12.55
mgr Lenka Pokorná Korytarová, Uniwersytet Masaryka w Brnie, Problem bezpieczeństwa Czechosłowacji i Polski w okresie międzywojennym
12.55 – 13.15
dr Libor Svoboda, Instytut Badań Reżimów Totalitarnych, Praga, Czechosłowacja jako most na Zachód? Nielegalne trasy obywateli polskich przez Czechosłowację do Austrii i Republiki Federalnej Niemiec po 1948 r.
13.15 – 13.35
Dyskusja / Diskuse
13.35 – 15.00
Obiad / Oběd
15.00 – 15.20
dr hab. Jiří Friedl, Instytut Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Brno, Siły zbrojne Polski i Czechosłowacji w czasie drugiej wojny światowej – próba  porównawcza (wspólne problemy i różnice).
15.20 – 15.40
dr hab. Waldemar Grabowski, Instytut Pamięci Narodowej Warszawa, Razem na tajnym froncie. Sekcja czechosłowacka i polska Kierownictwa Operacji Specjalnych (SOE).
15.40 – 16.00
Jan Vajskebr, Instytut Badania Reżimów Totalitarnych w Pradze, Struktura i metody niemieckiego aparatu represji w Protektoracie Czech i Moraw i Generalnym Gubernatorstwie. Podstawowy zarys problemu
16.00 – 16.15
Przerwa kawowa / Přestávka na kávu
16.15 – 16.35
dr hab. Marek Syrný, Muzeum Słowackiego Powstania Narodowego, Bańska Bystrzyca, Słowackie powstanie narodowe, powstanie warszawskie, powstanie praskie – specyfika, podobieństwa i różnice.
16.35 – 16.55
dr hab. Mirosław Szumiło, Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Ekipy Bieruta i Gottwalda. Kierownictwo partii komunistycznej w Polsce i Czechosłowacji w okresie stalinizmu – próba porównania.
16.55 – 17.30
Dyskusja / Diskuse
18.30
Kolacja /  Večeře

PIĄTEK - PÁTEK 5.10.2018

10.00 – 10.20
prof. Jiří Kocian, Instytut Historii Współczesnej Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Praga, Pozycje wyjściowe i programy naprawcze partii politycznych w Czechosłowacji i Polsce po 1945 r. Analiza porównawcza.
10.20 – 10.40
dr Ondrej Podolec, Instytut Pamięci Narodu, Bratysława,  Prawne i polityczne aspekty przejęcia władzy przez reżim komunistyczny w Czechosłowacji i Polsce (analogie i specyfika).
10.40 – 11.00
Adam Zítek, Uniwersytet Purkyniego Ústí nad Labem / Archiwum Narodowe w Pradze, Podziemie antykomunistyczne w Czechosłowacji i Polsce. Porównywanie nieporównywalnego?
11.00 – 11.20
prof. Grzegorz Hryciuk, Uniwersytet Wrocławski, „Armia ludu"? (tzw. Czechosłowacka Armia Ludowa, Ludowe Wojsko Polskie) Proces kształtowania się sił zbrojnych Czechosłowacji i Polski w latach 1945-1968. Próba porównania.
11.20 – 11.40
Dyskusja / Diskuse
11.40 – 11.55
Przerwa kawowa / Přestávka na kávu
11.55 – 12.15
dr Dušan Segeš, Instytut Historii Słowackiej Akademii Nauk, Bratysława, Kampania reemigracyjna w PRL i w Czechosłowacji w latach 50. XX w.: podobieństwa, różnice.
12.15 – 12.35
Marcin Sanak, Uniwersytet Jagielloński, Propaganda antykościelna w Polsce i Czechosłowacji w latach 1948 – 1968: próba porównania.
12.35 – 12.55
dr Juraj Marušiak,  Instytut Nauk Politycznych Słowackiej Akademii Nauk, Bratysława, Wydarzenia z 1956 roku i ich wpływ na rozwój charakteru reżimu komunistycznego w Czechosłowacji i w Polsce
12.55 – 13.15
Dyskusja / Diskuse
13.15 – 14.45
Obiad / Oběd
14.45 – 15.05
dr Kamil Dworaczek Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Ruch studencki w Polsce i Czechosłowacji, a wydarzenia roku 1968.
15.05 – 15.25
prof. Andrzej Małkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski,  Pamięć przeszłości w relacjach polsko – czesko – słowackich.
15.25 – 15.45
Przerwa kawowa / Přestávka na kávu
15.45 – 16.30
Dyskusja i zakończenie obrad / Diskuse a závěr konference

ORGANIZATORZY / POŘADATELÉ:
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu
Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego
Ústav pro studium totalitních režimů

do góry