Nawigacja

Opłaty za usługi reprodukcyjne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 czerwca 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za usługi reprodukcyjne
Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Na podstawie art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63,  poz. 424, z  późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. w sprawie opłat za usługi reprodukcyjne Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 173,  poz. 1169) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do usług reprodukcyjnych zleconych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. Rodzaj i zakres usług reprodukcyjnych Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu oraz maksymalne stawki opłat i sposób ich naliczania

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64,  poz. 432,  Nr 83, poz. 561, Nr 85,  poz. 571 i Nr 140,  poz. 983, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 79,  poz. 522, Nr 94,  poz. 602 i Nr 182, poz. 1228.

 

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2012 r. (poz. 653)

RODZAJ I ZAKRES USŁUG REPRODUKCYJNYCH INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ — KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ORAZ MAKSYMALNE STAWKI OPŁAT I SPOSÓB ICH NALICZANIA

1. Cyfrowe kopie z dokumentów aktowych

Lp. Rodzaj usługi Format oryginału Jedn. miary Opłata w zł
 1.1  Cyfrowe kopie z dokumentów aktowych, zapis do pliku PDF do A3 1 str. 0,70
 1.2  Cyfrowe kopie z dokumentów aktowych, zapis do pliku TIFF, rozdzielczość 300 DPI do A3 1 str. 1,40
 1.3  Cyfrowe kopie z dokumentów aktowych, zapis do pliku TIFF, rozdzielczość 600 DPI do A3 1 str. 2,80
 1.4  Cyfrowe kopie dokumentów wielkoformatowych (w szczególności mapy, plany, afisze), zapis do pliku JPG lub TIFF,  rozdzielczość 300 DPI powyżej A3 1 MB 0,40
 1.5 

Zapis danych na nośniki CD lub DVD (w przypadku zamówienia o wartości poniżej 10 zł brutto)

- 1 szt. 3,00
 Zapis danych na nośniki CD i DVD jest bezpłatny przy wartości zamówienia równej lub przekraczającej 10 zł brutto

2. Cyfrowe kopie z mikrofilmów

Lp. Rodzaj usługi Rodzaj oryginału Jedn. miary Opłata w zł
 2.1  Cyfrowe kopie z mikrofilmów, zapis do pliku PDF mikrofisza, mikrofilm zwojowy 1 klatka 0,70
 2.2  Cyfrowe kopie z  mikrofilmów, zapis do pliku TIFF, rozdzielczość 300 DPI mikrofisza, mikrofilm zwojowy 1 klatka 1,40
 2.3  Cyfrowe kopie z  mikrofilmów, zapis do pliku TIFF, rozdzielczość 600 DPI mikrofisza, mikrofilm zwojowy 1 klatka 2,80
 2.4 

Zapis danych na nośniki CD lub DVD (w przypadku zamówienia o wartości poniżej 10 zł brutto)

- 1 szt. 3,00
 Zapis danych na nośniki CD i DVD jest bezpłatny przy wartości zamówienia równej lub przekraczającej 10 zł brutto

3. Cyfrowe kopie z zasobu zdigitalizowanego

Lp.

Rodzaj usługi

Format oryginału

Jedn. miary

Opłata w zł

3.1

Kopie z plików cyfrowych zdigitalizowanych materiałów archiwalnych (aktowych i mikrofilmów), zapis do pliku PDF

do A3

1 str. lub 1 klatka

0,50

3.2

Kopie z plików cyfrowych zdigitalizowanych materiałów archiwalnych (aktowych i mikrofilmów), zapis do pliku TIFF, rozdzielczość 300 DPI

do A3

1 str. lub 1 klatka

1,00

3.3

Kopie z plików cyfrowych dokumentów wielkoformatowych (w szczególności mapy, plany, afisze), zapis do pliku JPG lub TIFF, rozdzielczość 300 DPI

powyżej A3

1 MB

0,20

3.4

Zapis danych na nośniki CD lub DVD (w przypadku zamówienia o wartości poniżej 10 zł brutto)

-

1 szt.

3,00

Zapis danych na nośniki CD i DVD jest bezpłatny przy wartości zamówienia równej lub przekraczającej 10 zł brutto

4. Wydruki z zasobu zdigitalizowanego

Lp.

Rodzaj usługi

Format wydruku

Jedn. miary

Opłata w zł

4.1

Wydruki laserowe czarno-białe z plików cyfrowych

A4

1 szt.

0,60

4.2

Wydruki laserowe czarno-białe z plików cyfrowych

A3

1 szt.

1,20

5. Kserokopie

Lp.

Rodzaj usługi

Format kopii

Jedn. miary

Opłata w zł

5.1

Kserokopie czarno-białe z dokumentów archiwalnych (aktowych) i mikrofilmów

A4

1 szt.

0,80

5.2

Kserokopie czarno-białe z dokumentów archiwalnych (aktowych) i mikrofilmów

A3

1 szt.

1,60

6. Cyfrowe kopie z fotografii

Lp.

Rodzaj usługi

Parametry pliku

Jedn. miary

Opłata w zł

6.1

Cyfrowe kopie z fotografii, zapis do pliku TIFF, rozdzielczość 300 DPI

13 x 18 cm

1 szt.

5,00

6.2

Cyfrowe kopie z fotografii, zapis do pliku TIFF, rozdzielczość 600 DPI

13 x 18 cm

1 szt.

8,00

 6.3 Cyfrowe kopie z fotografii, zapis do pliku TIFF,  rozdzielczość 300 DPI lub większa A4 1 szt. 10,00
 6.4 Zapis danych na nośniki CD lub DVD (w przypadku zamówienia o wartości poniżej 10 zł brutto)  - 1 szt. 3,00
 Zapis danych na nośniki CD i DVD jest bezpłatny przy wartości zamówienia równej lub przekraczającej 10 zł brutto

7. Cyfrowe kopie fotografii z zasobów zdigitalizowanych

Lp.

Rodzaj usługi

Parametry pliku

Jedn. miary

 Opłata w zł

7.1

Kopie z plików cyfrowych zdigitalizowanych fotografii z bazy danych ZEUS, zapis do pliku JPG

13 x 18 cm

1 szt.

1,50

7.2

Kopie z plików cyfrowych zdigitalizowanych fotografii, rozdzielczość 600 DPI, zapis do pliku TIFF

13 x 18 cm

1 szt.

5,00

7.3

Zapis danych na nośniki CD lub DVD (w przypadku zamówienia o wartości poniżej 10 zł brutto)

-

1 szt.

3,00

Zapis danych na nośniki CD i DVD jest bezpłatny przy wartości zamówienia równej lub przekraczającej 10 zł brutto

8. Nagrania dźwiękowe

Lp.

Rodzaj usługi

Jedn. miary

Opłata w zł

8.1

Nagrania dźwiękowe, format pliku WAV lub AIFF

1 min

4,00

opłata obejmuje koszt nośnika - płyty CD lub DVD

9. Nagrania filmowe

Lp.

Rodzaj usługi

Jedn. miary

Opłata w zł

9.1

Nagrania filmowe, format płyty DVD-Video

1 min

4,00

opłata obejmuje koszt nośnika - płyty DVD

9.2

Nagrania filmowe, format pliku DV, PAL

1 min

4,00

opłata obejmuje koszt nośnika - płyty DVD lub BD-R

 

do góry