Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja naukowa „Historia – Pamięć – Świadomość” – Wrocław, 29–30 listopada 2017 (termin przyjmowania zgłoszeń upłynął)

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Historia – Pamięć – Świadomość”, która odbędzie się w dniach 29–30 listopada 2017 w stolicy Dolnego Śląska.

Konferencja interdyscyplinarna ma na celu ujęcie w szerszym kontekście problemu pamięci i świadomości historycznej społeczeństwa polskiego, ukazanie mechanizmów zapamiętywania doświadczeń historycznych i ich wpływu z jednej strony na współczesny obraz dziejów narodowych, z drugiej na psychologiczne skutki traum narodowych, przejawiające się zarówno w świadomości zbiorowej, jak i indywidualnej Polaków i oddziałujące na współczesne zjawiska społeczne.

Celem konferencji jest przeprowadzenie swego rodzaju diagnozy świadomości historycznej współczesnego społeczeństwa oraz wskazanie kierunków upamiętniania i kształtowania tej świadomości. Do udziału w konferencji zapraszamy historyków, socjologów, antropologów kulturowych, psychologów, lekarzy i terapeutów.

Nowością dla badań historycznych jest szczególnie nieopisywane szerzej, a badane przez psychologów i psychiatrów zjawisko tzw. transgeneracyjnego przekazu traumy, ukazujące skutki traumatycznych doświadczeń i przymusowego milczenia dla kilku kolejnych pokoleń. Połączenie badań historycznych i psychologicznych pozwoli na szersze zrozumienie współczesnych zjawisk społecznych, takich jak np. kultywowanie polskich tradycji wojskowych (liczne grupy rekonstrukcyjne) czy nostalgia za PRL z jednej strony a odradzanie się ruchów narodowych z drugiej.

Ogólne zagadnienia

1. Mechanizmy pamięci i zapamiętywania.

2. Psychologiczne skutki przymusowego milczenia w PRL: doświadczenia grup i jednostek (okupacja sowiecka, Katyń, Sybiracy, Wołyń, II konspiracja, kryzysy polityczne w PRL).

3. „Schizofrenia” narodowa w PRL: dwie pamięci – dwie historie – skutki dla historycznej świadomości Polaków w PRL i współcześnie.

4. Wpływ transformacji ustrojowej na wiedzę i świadomość historyczną Polaków: z jednej strony odzyskiwanie pamięci o zakazanych w PRL wątkach historycznych i badania nad PRL, z drugiej szok gospodarczy lat 90. XX w. i jego wpływ na postrzeganie społeczne byłej opozycji solidarnościowej – problem „winy” za skutki transformacji gospodarczej.

5. Historia i świadomość historyczna dzisiaj:

  • wpływ indoktrynacji historycznej na świadomość historyczną Polaków – odzyskiwanie pamięci o II konspiracji i kryzysach politycznych – doświadczenie zbiorowości i jednostki;
  • Oral History – jako sposób odzyskiwania historii;
  • współczesna świadomość historyczna kilku pokoleń Polaków: urodzonych przed wojną lub w rodzinach związanych z tradycją niepodległościową i patriotyczną, pokolenia urodzonego i wychowanego w PRL po okresie stalinowskim, pokolenia transformacji.

6. Współczesne zjawiska społeczne: kultywowanie tradycji Wojska Polskiego, nostalgia za PRL, odradzanie się ruchów narodowych, ale też być może rodzący się fenomen fascynacji Wielką Słowiańszczyzną.

7. Post-pamięć jako społeczna potrzeba odkrywania swoich korzeni, powrotu do historii własnych rodzin, kultury przodków, tożsamości.

8. Post-pamięć jako doświadczenie traumy trzeciego pokolenia.

9. Formy upamiętniania historii i współczesne sposoby kształtowania świadomości historycznej.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji – zarówno w charakterze referentów, jak i uczestników dyskusji. Autorom referatów spoza IPN organizatorzy pokryją koszty pobytu (zakwaterowanie, posiłki) oraz zrefundują koszty podróży (PKP). Przewidujemy wydanie tomu pokonferencyjnego.

Zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) osób pragnących wygłosić referat przyjmowane są do 30 września 2017 roku. Wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać abstrakt referatu (maksymalnie 500 słów) oraz krótką notkę biograficzną. Program konferencji zostanie ustalony do 31 października 2017 r.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:

ewa.chabros@ipn.gov.pl

agnieszka.klarman@ipn.gov.pl

Informacje dodatkowe:

Ewa Chabros – ewa.chabros@ipn.gov.pl – 71 326 97 41

Agnieszka Klarman – agnieszka.klarman@ipn.gov.pl – 71 326 97 42

do góry